REMIX - Producent pieców do obróbki cieplnej i odlewnictwa 

W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach reklamowych i statystycznych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz przez firmy badawcze.W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym.

Zamknij

Szacowanie wartości zamówienia - audyt zewnętrzny projektu (I)2018-07-18

Znak:  POIR.01.01.01.I.3.1.2018 (audyt)

Niniejsze szacowanie dotyczy przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu „Nowatorska technologia nanoszenia antykorozyjnych powłok cynkowych z fazy gazowej w procesie obróbki cieplnej stali o podwyższonej wytrzymałości”(POIR.01.01.01-00-1278/15) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

I. Zamawiający: 

REMIX Spółka Akcyjna

ul. Poznańska 36

66-200 Świebodzin

NIP 927-169-41-43

REGON: 971204363

 

Osoby do kontaktu:           d.dziubinska@remixsa.pl (kontakt wyłącznie mailowy)

 

II. Cel szacowania:

Niniejsze szacowanie wartości zamówienia prowadzone jest w ramach procedury wyboru wykonawcy nr POIR.01.01.01.I.3.1.2018 w celu prawidłowego określenia trybu wyboru wykonawcy. 

 

III. Ważność szacowanej wartości zamówienia:

3 miesiące od daty sporządzenia wyceny

 

IV. Upublicznienie szacowania:

Niniejsze szacowanie wartości zamówienia zamieszczono:

 

V. Opis przedmiotu szacowania: 

 

Kod usługi we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 

74121200-5              usługi audytu

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu „Nowatorska technologia nanoszenia antykorozyjnych powłok cynkowych z fazy gazowej w procesie obróbki cieplnej stali o podwyższonej wytrzymałości”współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

Podstawowe informacje o Projekcie:

 

Termin realizacji Projektu: 01.01.2016-30.06.2019

 

Wartość audytowanego projektu wg zapisów umowy:

 • wartość Projektu:                     7 757 840,21 zł
 • wartość dofinansowania:         5 116 419,50 zł

 

Liczba zadań w Projekcie:

 • 3 zadania w ramach badań przemysłowych
 • 1 zadanie w ramach prac rozwojowych

 

Liczba postępowań prowadzonych w trybie konkurencyjności (na dzień szacowania): 11

Liczba postępowań prowadzonych w rozeznania rynku (na dzień szacowania): 1

Liczba osób zatrudnionych w Projekcie: 3 osoby (umowa o pracę) + 4 osoby (umowa zlecenie) 

 

Cel i zakres usługi: 

Celem przeprowadzenia audytu projektu jest wydanie przez audytora opinii na temat:

 1. wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem;
 2. realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów związanych z audytowanym projektem, zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku oraz umowie;
 3. poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej.

 

Usługę audytu należy przeprowadzić zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z późn. zm.)  oraz zgodnie z rekomendacjami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zawartymi w dokumencie „Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe”.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę audyt zewnętrzny obejmuje: 

 1. sprawdzenie poziomu osiągniecia celów Projektu oraz zgodności realizacji Projektu z umową; 
 2. sprawdzenie poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego Projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej; 
 3. sprawdzenie płatności wydatków związanych z projektem; 
 4. sprawdzenie wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu; 
 5. sprawdzenie sposobu monitorowania realizacji celów projektu; 
 6. sprawdzenie sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej Projektu; 
 7. sprawdzenie przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych; 
 8. sprawdzenie funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu; 
 9. sprawdzenie realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów. 

Zgodnie z wytycznymi NCBIR dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe audyt zewnętrzny obejmuje:  

 1. weryfikację kwalifikowalności poniesionych kosztów i sposobu ich dokumentowania, w tym m.in.:
 • weryfikację, na podstawie reprezentatywnej próby, oryginałów dowodów księgowych dokumentujących zdarzenia dotyczące realizacji zadania/projektu (w okresie objętym audytem), w tym weryfikację opisu dowodów księgowych (klauzul), zgodnie z warunkami umowy; dobór próby powinien być oparty na metodach statystycznych;
 • ocenę prawidłowości i wiarygodności poniesionych kosztów (w tym m.in. czy zostały faktycznie poniesione, czy są zasadne, czy są związane z realizacją zadania/projektu, czy zostały poniesione w terminie realizacji zadania/projektu zgodnie z zasadą efektywności i racjonalności);
 • sprawdzenie poprawności zakupu towarów i usług pod kątem stosowania ustawy PZP lub, dla podmiotów zwolnionych z jej stosowania, zachowania zasady konkurencyjności, przejrzystości i jawności, w tym również? z ustalonymi przez podmiot dokonujący zakupu zasadami i praktykami;
 • sprawdzenie, czy w przypadku zakupu towarów lub usług od podmiotów powiązanych z wykonawcą osobowo lub kapitałowo wykonawca posiadał stosowną zgodę NCBR (jeśli dotyczy);
 • sprawdzenie wniesienia przez wykonawcę wkładu własnego, zgodnie z warunkami wskazanymi w umowie;
 • sprawdzenie zakupionych środków trwałych i środków trwałych w budowie w ramach projektu oraz weryfikacja odpisów amortyzacyjnych; 
 • sprawdzenie występowania podwójnego finansowania kosztów; sprawdzenie statusu podatkowego wykonawcy (w szczególności w zakresie podatku VAT);
 • analizę poprawności dokumentowania poniesionych kosztów:
 • sprawdzenie, czy wykonawca stosuje odrębny kod księgowy umożliwiający łatwą identyfikację operacji współfinansowanych ze środków programu; 
 1. sprawdzenie kompletności i poprawności posiadanej przez wykonawcę? oryginalnej dokumentacji związanej z realizacją umowy o dofinansowanie:
  • dla dostaw, usług: dokumenty związane z wyborem wykonawcy dostaw usług: umowy dotyczące realizacji zamówień, faktury, rachunki lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej potwierdzające dokonanie zakupów, protokoły odbioru wykonanych prac oraz dowody uregulowania zobowiązań finansowych wynikających z dokonania zakupów;?
  • dla kosztów osobowych i bezosobowych: dokumenty potwierdzające poniesienie tych kosztów na rzecz osób zatrudnionych do realizacji projektu (płaca brutto lub jej cześć proporcjonalna do zaangażowania danej osoby na rzecz projektu, z jej wszystkimi kwalifikującymi się? do refundacji składowymi) oraz dowodami płatności; 
 2. weryfikację prawidłowości oryginalnych dokumentów księgowych potwierdzających poniesione koszty pod względem:
  • formalnym (data wystawienia, właściwy odbiorca/wystawca dokumentu, kwota usługi/dostawy, netto/brutto/słownie, sposób płatności, NIP, podpisy, opis kosztu na odwrocie dokumentu umożliwiający powiazanie kosztu z projektem); 
  • merytorycznym (czy dokumentowany koszt odpowiada danym umieszczonym we wniosku lub ?załącznikach do wniosku); 
 3. weryfikację czy w wykazanych we wniosku kosztach bezpośrednich zostały ujęte koszty ogólne ?rozliczane metodą ryczałtową (dotyczy kosztów ogólnych rozliczanych metodą ryczałtową); 
 4. weryfikację merytoryczną projektu w zakresie:
  • zgodności wykonanych działań z opisem projektu i harmonogramem rzeczowo-finansowym;
  • adekwatności ponoszonych kosztów w stosunku do zadań zrealizowanych w ramach projektu i osiągniętych wskaźników;
  • rzeczywistej realizacji projektu poprzez oględziny miejsca i przedmiotu projektu (postęp rzeczowy).

Kwalifikacje audytora:Audytorem może być osoba spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

 

Etapy audytu:

 1. Przed audytem: 
 1. ustalenie terminu audytu z osobami reprezentującymi Zamawiającego, 
 2. zapoznanie się z dokumentami związanymi z realizacją projektu, 
 3. przygotowanie niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia audytu, 
 4. inne czynności niezbędne do prawidłowego wykonania audytu. 
 1. Przebieg audytu: 
 1. spotkanie otwierające audyt – na którym zostanie przedstawiony zakres audytu wskazanemu przedstawicielowiZamawiającego,
 2. badanie audytowe – oparte na analizie dokumentów oraz wyjaśnieniach z przedstawicielami Zamawiającego, 
 3. sesja zamykająca audyt – celem spotkania zamykającego będzie przedstawienie wszystkich spostrzeżeń i wstępnych wniosków z audytu dla zapewnienia pełnego zrozumienia oraz uzyskania wyjaśnień i uwagprzedstawiciela Zamawiającego, 
 4. przygotowanie końcowego raportu z audytu – po uzyskaniu od Zamawiającego uwag lub wyjaśnień Wykonawcasporządza raport końcowy. 
 1. Raportowanie:

Sprawozdanie z audytu powinno, jako minimum, spełniać wszystkie wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę oraz zgodnie z rekomendacjami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zawartymi w dokumencie „Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe”.

 

VI. Dopuszczalność składania ofert cząstkowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert cząstkowych i wariantowych.

 

VII. Termin i miejsce wykonania zamówienia: 

Termin wykonania zamówienia: po zrealizowaniu przez beneficjenta minimum 50%  wydatków zaplanowanego budżetu projektu. 

 

Miejsce wykonania audytu: REMIX Spółka Akcyjna, ul. Poznańska 36, 66-200 Świebodzin (woj. lubuskie).

 

VIII. Sposób przygotowania i złożenia wyceny: 

Uprzejmie prosimy o przesłanie wyceny za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: d.dziubinska@remixsa.plw terminie do 23 lipca 2018 r. 

 

Niniejsze zapytanie prowadzone jest w celu dokonania właściwego oszacowania wartości docelowego zamówienia i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

 

 Powrót grafika

KONTAKT


Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Państwa zapytanie. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez REMIX S.A.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach określonych
w Polityce Ochrony Danych ( wraz z klauzulą informacyjną dla użytkowników serwisu ),
z którą się zapoznałem i akceptuję.


REMIX S.A.ul. Poznańska 36

66-200 Świebodzin

Polska


tel. +48 68 47 55 400
fax +48 68 47 55 404

office@remixsa.pl

 


grafika